Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı

 

         Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı ilimiz içme ve kullanma suları ,kaynak suları, mavi bayrak deniz suyu , kaplıca suları ve diyaliz sularının kontrol izleme analizlerini yapmaktadır. İçme ve kullanma sularının geniş kapsamı yanı sıra, ilimizin deniz kenarında bulunması, ayrıca kaynak ve kaplıca suları açısından zengin olması nedeniyle işlem kapsamı daha da genişlemektedir.

         İlimiz geleninde toplam 715 odak noktasından 2049 içme ve kullanma suları kontrol izleme numunesi alınarak  Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda analizi yapılmaktadır. Ayrıca ilimiz genelinde toplam 16 adet kaynak suyu işletmesi ve 5 adet kaplıca suyu işletmesi mevcuttur. Kaynak sularından da toplam 256 adet kontrol izleme numunesi alınmaktadır.

        Sağlık açısından büyük önem taşıyan bu suların değerlendirilmelerinde sözü edilen kontrol izleme analizleri yanı sıra denetleme izlemelerinin de yapılması gerekmektedir. Bu suların denetleme izlemeleri İzmir Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda (Eski adıyla İzmir Hıfzıssıhha Laboratuvarı ) yapılmaktadır. Bu durum hem zaman kaybına yol açmakta hem de analiz sürelerinin uzamasına neden olmaktadır.

         Bu  nedenle içme ve kullanma sularının tüm analizlerini Aydın il sınırları içinde yapmak amacıyla Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarını güçlendirme çalışmasına başlanmıştır. Bu durumda ilimizdeki kaynakların  il dışına çıkması önlenecek, ayrıca ilimizin ihtiyaç duyduğu her türlü çalışmalar ( sularda arsenik , flor , iyot taramaları, leigonella analizi , her türlü kan tetkikleri…vb.) yapılabilecek, ilimizin etkinliği ve gelir düzeyi artacaktır. Bu kapsamda laboratuvara alınan cihazlar şunlardır:

LC-MS MS ( Sıvı Kromatografikütle-kütle Spektrometresi )

         Bu cihazla içme ve kullanma sularında  Akrilamid, Pah ve karbamatlı pestisit analizleri yapılmaktadır.

         Halk sağlığı koruma planı çerçevesinde bu bileşenlerin içme ve kullanma sularında bulunmaması gerekmektedir. Akrilamidin sularda bulunması zehirlenmeye yol açtığı için bu maddenin sularda bulunup bulunmadığını araştırmak ve bulunuyorsa gerekli tedbirleri almak gereklidir. PAH'lar çevredeki insan kaynaklı atık maddelerinden, yakıtların tamamlanmamış yanmasından , artıkların yanarak kül olmasından ve çeşitli sanayi işlemlerinden  kaynaklanmaktadır. İnsani kullanım amaçlı sularda  bazıPAH'ların oranı  0.01mg /L değerini aşmamalıdır.

 

ICP-MS (Endüktif eşleşmiş plazma-kütle spektrofotometresi )

        Bu cihazla içme ve kullanma sularında ağır metal analizleri   yapılmaktadır.

         Ağır metaller yer kabuğunda doğal olarak bulunan bileşiklerdir. Bozulmaz ve yok edilemezler. Küçük bir miktara kadar vücudumuza gıdalar, içme suyu ve hava yolu ile girerler. İz elementler gibi bazı ağır metaller (örneğin bakır, selenyum, çinko) insan vücudunun metabolizmasını sürdürmek için elzemdirler. Bununla birlikte yüksek konsantrasyonlarda toksik olabilirler. Kontamine olmuş içme suyundan (örneğin kurşun borular), emisyon kaynaklarına yakın ortam hava konsantrasyonun yüksek olmasından veya gıda zinciri yoluyla ağır metal zehirlenmesi oluşabilmektedir Arsenik , kurşun, civa önemli ağır metallerdendir.

İYON KROMOTOGRAFİSİ

         İyon kromotografisi ile anyon ve katyon analizleri (Na,NH4 ,K , Mn , Ca,Mg  ….) yapılmaktadır.

         Bu analizler ile su içerisindeki kimyasal bileşikler ve insani kullanım amaçlı suların  standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

GS-MS  (Gaz kromatografi –kütle spektrofotometresi )

         Bu cihazla içme ve kullanma sularında pestisit analizleri yapılmaktadır.

         Pestisitler zararlı ot ve haşere ilaçlarından , zirai atıklar veya zirai atıkların boşaltılması sebebiyle sularda tespit edilirler zehirli ve kanserojen özelliğe sahiptirler. Bu nedenle sularda analiz edilmesi önem taşımaktadır.

 

BEKLENEN  SONUÇ

         Aydın , bugün için su ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilen fakat gelecekte nüfus artışı ,çevre kirlenmesi , kaynakların bilinçsiz kullanımı ve kuraklık gibi  nedenlerle su sıkıntısı çekebilecek bir ildir. Ancak kaynakların doğru kullanımı , suların hangi özelliklere sahip olduğunun belirlenmesi ve su kalitelerinin belirlenmesi ile bu sorun azaltılabilecektir. Aydın merkez, ilçe ve köylerinin  yeraltı ve yer üstü suları analiz edilmesiyle   bu suların  korunması ve kirliliğin önlenmesi mümkün olacaktır.

PORTÖR  TETKİKLERİ

-Portör muayenesine esas laboratuar tetkikleri;

*Yılda bir kez

                       •Boğaz Kültürü

                       •Burun Kültürü

                       •Gaita Kültürü

*Altı ayda bir kez

                       •Direkt Parazit İncelemesi yapılır

LABORATUARA NUMUNE KABULÜ VE KAYIT AŞAMALARI

·        Laboratuara gelen numunelerin soğuk zincirle gelip gelmediğine bakılır.

·        Numunelerin uygun kaplarla gelip gelmediği kontrol edilir (Bakteriyolojik numuneler steril kaplarda getirilir)

·        Bakteriyolojik ve Kimyasal numunelerin yeterli olup olmadığına bakılır.

·        Numunelerin mühürlü olup olmadığına bakılır.

·    Zabıt evraklarında istenen analizlerin ve işaretlenen bilgilerin kontrolü yapılır.Numune kabul numaraları zabıtların üst köşelerine yazılır.

·        Zabıtlarda istenen analiz parametrelerin kontrolü yapılır. Ekstra istenen analizler zabıtlarda belirgin bir şekilde belirtilmelidir.

·        Resmi gelen numunelerde suların kot numaraları kontrol edilir. Numunelerin Laboratuara geliş saatleri kontrol edilir ve üst yazılara yazılır.

·        Özel analizler için matbu dilekçe doldurtulur, ücreti belirtir ve ödeme yapılması için yönlendirilir.

·        Resmi yoldan gelip ücrete tabii numunelerde ücret için ödeme yapmaya yönlendirilir.

·        Numuneler Laboratuar numune kabul defterine işlenir.

·        Numuneyi getiren kişiye numuneyi Laboratuara teslim ettiğine dair imzası alınır.

·        Kimyasal numunelerin üzerlerine Laboratuar Numune Kabul Numarası etiket üzerine yazılıp yapıştırılır.

·        Bakteriyolojik numuneler Laboratuar bilgi formuna sırasıyla kayıt edilip Bakteri bölümüne götürülür.

·        Sırasıyla Bakteriyolojik numune kabul defterine kaydedilir.

·        Kimyasal numuneler Kimya Laboratuarına götürülür kimya kayıt defterine protokol numarasına göre kaydedilir.


ÖZEL SU ANALİZ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESABI

 

Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğü 1. Nolu Döner Sermaye Saymanlığı


T.C. ZİRAAT BANKASI AYDIN MERKEZ ŞUBESİ

HESAP NO : 596 938 56 - 5001

İBAN : TR11 0001 0000 3359 6938 56 5001


Personel Bilgisi

İletişim Bilgileri

Adres :
MEŞRUTİYET MAH. Aydın Devlet Hastanesi Yanı, Eski Acil Grişi 09100 ÇARŞI / EFELER / AYDIN
Tel :
0 256 2147838 - 02562146944
Belgegeçer :
0 256 2149877
E-Posta :